Yo Mama so fat, when she goes camping the bears have to hide THEIR food

"Yo Mama so fat,
when she goes camping the bears have to hide THEIR food."